0
LAT DOŚWIADCZENIA
0 +
ZADOWOLONYCH KLIENTÓW
0 %
WYGRANYCH SPRAW

Usługi

Kancelaria oferuje pełen zakres usług w obszarze prawa karnego, cywilnego, gospodarczego i handlowego, również w zakresie prowadzenia postępowań sądowych w tym zakresie. Przedmiotem działalności pozostaje również dochodzenie roszczeń wynikających z ubezpieczeń komunikacyjnych. Tworząc Kancelarię dążyliśmy do tego, aby nie tylko zapewniała ona naszym Klientom profesjonalną obsługę prawną, ale również prezentowała otwarte i przyjazne podejście dla Klienta. Kancelarię, która potrafi skupić się na rzeczach istotnych dla Klienta i potrafi odróżnić je od kwestii marginalnych i błahych. Chcieliśmy, aby Kancelaria była postrzegana jako podmiot nie tylko godny zaufania i zapewniający fachową obsługę, ale również przystępny i dostępny.

Kancelaria świadczy usługi prawne nie tylko poprzez osobiste spotkania z Klientami, ale również wykorzystuje pocztę e-mailową, czy telekonferencję. Prawnicy kancelarii są w pełni dyspozycyjni i dostępni również poza zwykłymi godzinami pracy Kancelarii pod numerem telefonów komórkowych i pod adresami e-mailowymi.

Kancelaria zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących przedsiębiorstwa Klienta oraz do nie ujawniania tych informacji bez wcześniejszej pisemnej zgody Klienta.

Zakres usług Kancelarii obejmuje, w szczególności:

 • bieżącą obsługę prawną przedsiębiorców,
 • opinie i konsultacje prawne,
 • dochodzenie roszczeń wynikających z ubezpieczeń komunikacyjnych;
 • obsługę w zakresie negocjowania i zawierania umów handlowych oraz porozumień pozasądowych;
 • reprezentację w postępowaniach sądowych zarówno w sprawach cywilnych jak i karnych, także przed sądami polubownymi i arbitrażowymi oraz w postępowaniach przed organami administracji;
 • bieżące informowanie o najnowszych zmianach w przepisach prawa znajdujących zastosowanie w działalności Klienta.

Szczególnym zainteresowaniem prawników Kancelarii objęte są następujące zagadnienia z zakresu:

 • Prawa handlowego, upadłościowego i naprawczego;
 • Prawa cywilnego, spadkowego oraz rodzinnego;
 • Prawa pracy;
 • Prawa karnego, prawa wykroczeń oraz prawa karno-skarbowego;
 • Prawa własności intelektualnej i prawo autorskie, ochrona dóbr niematerialnych;
 • Prawa budowlanego, procesu inwestycyjnego oraz zarządzania nieruchomościami;
 • Prawa administracyjnego;
 • Prawa podatkowego
Prawo handlowe, upadłościowe oraz naprawcze
 • tworzenie, likwidacja, łączenia, podziały i przekształcenia spółek prawa handlowego;
 • reprezentacja w postępowaniu rejestrowym podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego przygotowywanie dokumentacji w tym zakresie;
 • przygotowywanie dokumentacji dotyczącej posiedzeń Zarządu, Rady Nadzorczej, Zgromadzenia Wspólników, Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz opracowywanie projektów umów, statutów, regulaminów i innych aktów regulujących funkcjonowanie osób prawnych oraz podmiotów nieposiadających osobowości prawnej i ich organów;
 • negocjacje kontraktów menedżerskich;
 • reprezentację wierzycieli w postępowaniu upadłościowym i naprawczym
 • doradztwo z zakresu postępowania upadłościowego lub naprawczego na zlecenie podmiotów tego postępowania;
 • pomoc prawna w zakresie przekształceń własnościowych podmiotów prawnych, w szczególności w procesie wprowadzania spółek na Giełdę Papierów Wartościowych;
Prawo pracy
 • przygotowywanie projektów umów o pracę i innych aktów prawa stanowiących podstawę nawiązania stosunku pracy;
 • pomoc prawna w zakresie mobbingu, zwolnień grupowych, odszkodowań z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy, umów o zakazie konkurencji;
 • reprezentowanie Klienta w sprawach pracowniczych i z zakresu ubezpieczeń społecznych;
 • przygotowanie projektów Regulaminów Pracy, Wynagradzania, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Regulaminów BHP, Premiowania, Przyznawania Nagród Jubileuszowych i innych wymaganych prawem;
 • pomoc prawna w ubieganiu się o zezwolenia na wykonywanie pracy w Polsce dla cudzoziemców.
Prawo własności intelektualnej, prawo autorskie, ochrona dóbr niematerialnych
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych w sprawach o odszkodowania z tytułu szkód spowodowanych naruszeniem reguł konkurencji, prawa autorskiego i patentowego;
 • doradztwo w zakresie rejestracji patentów, wzorów przemysłowych i znaków towarowych w procedurach krajowych i międzynarodowych;
 • doradztwo w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną oraz umów na świadczenie usług w zakresie nowych technologii;
 • opiniowanie oraz przygotowywanie projektów umów dotyczących przeniesienia majątkowych praw autorskich, umów licencyjnych;
 • ochrona praw majątkowych w związku naruszeniem osobistych dóbr niematerialnych;
 • usługi doradcze w zakresie problematyki związanej z tworzeniem portali internetowych, handlem elektronicznym, outsourcingiem oraz ochroną baz danych ich przetwarzania i transmisji;
 • zagadnienia związane z działalnością Agencji Reklamowych oraz Domów Mediowych;
Prawo administracyjne
 • sporządzanie wszelkich pism procesowych, reprezentacja w trakcie postępowania administracyjnego przed organami administracji publicznej jednostkami samorządu terytorialnego oraz sądami administracyjnymi;
 • pomoc prawa w uzyskaniu koncesji lub zezwoleń koniecznych dla prowadzenia działalności gospodarczej;
Prawo cywilne, spadkowe oraz rodzinne
 • sporządzanie i negocjowanie umów, dochodzenie roszczeń tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów;
 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu: wypadków komunikacyjnych i innych zdarzeń losowych, na terenie Polski i pozostałych krajów Unii Europejskiej, błędów w sztuce lekarskiej i zaniedbań lekarzy, umów polis posagowych, polis na życie;
 • ustalanie i regulowanie stanu prawnego nieruchomości;
 • sprawy konsumenckie;
 • sprawy o ochronę dóbr osobistych;
 • Reprezentacja Klienta w postępowaniu sądowym w sprawach z zakresu prawa spadkowego, w szczególności: stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, dochodzenie roszczeń na podstawie testamentu.
 • Reprezentacja w negocjacjach pozasądowych oraz reprezentowanie Klienta w postępowaniu sądowym w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, w szczególności: rozwody; separacje, unieważnienie małżeństwa; alimenty; podział majątku; zaprzeczenie i ustalanie ojcostwa; adopcje;
Prawo karne, prawo wykroczeń oraz karno-skarbowe
 • obrona w sprawach karnych , w przypadku popełnienia wykroczenia oraz obejmujących przestępstwa karno-skarbowe zarówno w postępowaniu przygotowawczym jak i sądowym;
 • reprezentacja pokrzywdzonych w procesach karnych oraz dochodzenie roszczeń cywilnych w ramach procesu karnego;
 • sporządzenia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa;
 • wnioski o odroczenie wykonania kary, przerwę w karze, o warunkowe przedterminowe zwolnienie;
 • sprawy o odszkodowanie ze niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie;
Prawo budowlane, proces inwestycyjny i zarządzanie nieruchomościami
 • pomoc prawna z zakresu ustalenia stanu prawnego nieruchomości;
 • analiza umów handlowych obowiązujących w ramach obrotu, zagospodarowywania i zarządzania nieruchomościami;
 • reprezentacja Klienta przed Sądami Wieczystoksięgowymi oraz urzędami administracyjnymi w ramach procesu inwestycyjnego, w szczególności w procesie ubiegania się o pozwolenia budowlane i inne zezwolenia wymagane w toku budowy;
 • sporządzanie wszelkich dokumentów niezbędnych w toku realizacji procesu inwestycyjnego;
 • reprezentacja Klienta w negocjacjach z wykonawcami oraz podwykonawcami lub inwestorem;
 •  reprezentacja Klienta w postępowaniach sądowych w celu dochodzenia roszczeń powstałych w związku z inwestycją budowlaną;
 • przygotowywanie wszelkich umów handlowych związanych z najmem oraz dzierżawą nieruchomości;
 • reprezentacja właściciela lub użytkownika wieczystego w sporach z najemcami lub dzierżawcami;
Prawo podatkowe
 • sporządzanie opinii i doradztwo w zakresie prawa bankowego, dewizowego, wekslowego, czekowego jak i kompleksowe doradztwo w zakresie prawa podatkowego;
 • analiza oraz doradztwo w zakresie tworzenia, łącznia oraz przekształcenia spółek osobowych oraz kapitałowych pod względem podatkowym;
 • współpraca z ekspertami w zakresie rachunkowości;
 • pomoc prawna umożliwiająca optymalizacją ewentualnych obciążeń podatkowo-celnych w działalności związanej z obrotem towarowym wewnątrzwspólnotowym oraz z krajami trzecimi;

ul. Ofiar Oświęcimskich 17-19
50-069 Wrocław

71 342 02 53

kancelaria@ssap.pl

Poniedziałek-Piątek  9-17
Sobota-Niedziela  zamknięte