Rok 2022

  1. Sobota M. , Europejski system opłat za usługi wodne jako instrument kształtowania zasady zwrotu kosztów I zasady „zanieczyszczający płaci” Ius Novum, 2022, vol. 16, nr 2, s.182-197. https://doi.org/10.3390/ijerph18020433
  2. Sobota M., Burszta-Adamiak E., Kowalczyk T.,Legislative opportunities and barriers in stormwater management in urban areas in Poland, Journal of Water and Land Development, 2022, nr Special Issue, s.130-138.
  3. Sobota M., Strona postępowania w procedurze ustalania opłat za usługi wodne, Forum Prawnicze, 2022, vol. 72, nr 4, s.86-96.

Rok 2021

  1. Dąbrowska, J.; Sobota, M.; Świąder, M.; Borowski, P.; Moryl, A.; Stodolak, R.; Kucharczak, E.; Zięba, Z.; Kazak, J.K. , Marine Waste– Sources, Fate, Risks, Challenges and Research Needs. International Journal of Environmental Research and Public Health 2021, 18, 433. https://doi.org/10.3390/ijerph18020433
  2. Sobota M., Jawecki B., Feng L., Charges for water services: legal and systemic concepts in the European Union (the example of Poland) and China. Journal of Water Law – Volume 27 – Issue 1, 2021. ISSN 1478-5277
  3. Sobota M., Informacja roczna Wód Polskich jako forma rozstrzygnięcia w ramach procedury ustalania opłaty za usługi wodne”,  Deutsch-Polnische Juristen Zeitschrift nr 1-2/2021, s. 18-23, ISBN 1615-9063.
  4. Sobota M., Obowiązek opłaty za odprowadzania do wód – wód opadowych lub roztopowych (kiedy zapłacimy za odprowadzenie deszczówki), Roczniki Administracji i Prawa, 2021, vol. 21, nr 1, s.15-21. DOI:10.5604/01.3001.0015.2491
  5. Zhengrong Duan, Mingxia Ni, Ya Tao [i in.], Impact of climate change and human activities on the sustainable development of Xinjiang Aksu Oasis (China), Acta Scientiarum Polonorum Formatio Circumiectus, 2021, vol. 20, nr 2, s.3-18

Rok 2020

  1. Lepioszka M., Piotrowski M., Sobota M., Jak ochronić biznes w czasie pandemii Poradnik dla odpowiedzialnego Przedsiębiorcy • 2020 • ISBN 978-83-64296-21-5

Rok 2019

Publikacje w czasopismach naukowych recenzowanych

  1. Jawecki B., Sobota M., Burszta-Adamiak E., The influence of new legal regulations on the method of determining the amount of fees for discharging rain water and snow water to water. ECONOMICS AND ENVIRONMENT, Journal of the Polish Association of Environmental and Resource Economists. No. 1 (68) • 2019.
  2. Sobota M., Drabiński A., Tytuły zawodowe architektów krajobrazu w Polsce, Architektura Krajobrazu, 1/2019.
  3. Kalbarczyk R., Ziemiańska M., Sobota M., Nasadzenia zastępcze w świetle obowiązującego w Polsce prawa – użyteczne czy fikcyjne narzędzie kompensacji przyrodniczej?Acta Scientarum Polonorum Administratio Locorum 17(1)2018,
  4. Sobota M., Drabiński A., Audyt krajobrazowy. Co dalej?, Książka abstraktów XXII Forum Architektury Krajobrazu, Wrocław-Wałbrzych, 10-12.10.2019 r.
  5. Sobota, M., Jawecki, B., Legal aspects of the procedure for determining the fee for water services under new Water Law. Ius Novum (Vol. 13) 4, 114–134. DOI: 10.26399/ iusnovum.v13.4.2019.46/m.sobota/b.jawecki

Rok 2018

Publikacje w czasopismach naukowych recenzowanych

  1. Jawecki B., Pawęska K., Sobota M., Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w świetle wybranych przepisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i orzecznictwa sądów administracyjnych. Acta Scientarum Polonorum Administratio Locorum 17(1)2018.
  2. Dąbrowska J., Borowski P., Moryl A., Kucharczak-Moryl E., Sobota M., Aktualne problemy związane z gospodarowaniem odpadami morskimi,  ENVIRO 2018 International Scientific Conference “Problems of Environmental Protection and Development : conference proceedings abstracts ; [Kraków], 16-18 May 2018 s. 20-21
  3. Niedźwiecka-Filipiak I., Ozimek P., Akincza M., Kochel L., Krug D., Sobota M., Tokarczyk-Dorociak K., Analizy krajobrazowe na potrzeby wyznaczania stref ochrony krajobrazu, XXI Forum Architektury Krajobrazu – Wyzwania Architektury Krajobrazu : Książka recenzowanych abstraktów / Redakcja naukowa: dr hab. inż. arch. kraj. Beata J. Gawryszewska, dr inż. arch. kraj. Renata Giedych ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 27-29 września 2018 Warszawa : P.W. Polimax P. Kacprzak, R. Suława – S.C., 2018 s. 35, il.

Rok 2017

Publikacje w czasopismach naukowych recenzowanych

 1. Jawecki B., Pawęska K., Sobota M., Operating household wastewater treatment plants in the light of binding quality standards for wastewater discharged to water bodies or to soil. Journal of Water and Land Development. No. 32 p. 31–39.
 2. Drabiński A., Sobota M., Ziemiańska M., Prawna ochrona drzew i krzewów na terenach zieleni po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Topiarius. Studia Krajobrazowe. Wydanie Monograficzne. T.2
 3. Jawecki B., Pawęska K., Sobota M.,Użytkowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w świetle obowiązujących standardów jakości ścieków odprowadzanych do wód lub do ziemi. Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie. 2017, R.60, nr.2 s.79-85
 4. Sobota M., Drabiński A., Prawne i organizacyjne uwarunkowania polskiej architektury krajobrazu w latach 1998-2017; Architektura Krajobrazu 4/2017, s. 32-53
 5. Kalbarczyk R., Ziemiańska M., Sobota M., Nasadzenia zastępcze w świetle obowiązującego w Polsce prawa – użyteczne czy fikcyjne narzędzie kompensacji przyrodniczej? Konferencja naukowa “Gospodarka przestrzenna, stan obecny i wyzwania przyszłości – ujęcie interdyscyplinarne” : Książka abstraktów ; Wrocław, 25 – 26 września 2017 r. ; Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Katedra Gospodarki Przestrzennej s. 19

Rok 2016

Publikacje w czasopismach naukowych recenzowanych

 1. Jawecki B., Marszałek J., Pawęska K., Sobota M., Malczewska B., Budowa i funkcjonowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w świetle obowiązujących przepisów. Część 1, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 2/2016;
 1. Jawecki B., Marszałek J., Pawęska K., Sobota M., Malczewska B., Budowa i funkcjonowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w świetle obowiązujących przepisów. Część 2, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 2/2016;
 2. Drabiński A., Sobota M., Ustawa krajobrazowa, [w:] Tożsamość krajobrazu, O wartościach współczesnego krajobrazu, red. Kłopotowski M., Gawryluk D., Białystok 2016;
 3. Rogowska-Sobota K., Budny-Walczak A., Monkiewicz J., Sobota M., Dobrostan zwierząt przy uboju rytualnym, Medycyna Weterynaryjna 0025-8628 2016-02 Vol. 72 nr 2 s. 130-133.

Rok 2015

Publikacje w czasopismach posiadających współczynnik Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports

 1. Sobota M., Rogowska K. A., Monkiewicz J., Budny A., Uregulowania prawne uboju rytualnego w Polsce w latach 1918 – 2014, Medycyna Weterynaryjna 71(2), 65-128, 2015;

Publikacje w czasopismach naukowych recenzowanych

 1. Sobota M., Jawecki B., Instrumenty prawne w ramach odpowiedzialności karnej w zarządzaniu wodami, Inżynieria Ekologiczna 41/2015, 97-105;

Rok 2014

Publikacje w czasopismach posiadających współczynnik Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports

 1. Sobota M., Rogowska K. A., Monkiewicz J., Budny A., Historyczne podłoże uboju rytualnego w Polsce, Medycyna Weterynaryjna, 2014 (70), 62-64;

Publikacje w czasopismach naukowych recenzowanych

 1. Sobota M., Tokarczyk-Dorociak K., Jawecki B.; Aspekty prawne rekultywacji obszarów zdegradowanych / Ochrona środowiska na terenach przemysłowych / pod red. B. Jaweckiego, D. Ochmana, T. Podolińskiego. Legnica: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona, 2014;
 1. Sobota M., Tokarczyk-Dorociak K., Jawecki B.; Legal aspects of the reclamation of degraded areas / Environment protect in industrial area / edited by B. Jawecki, D. Ochman, T. Podoliński. Legnica: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona, 2014;
 1. Podhajska E., Zienowicz M., Sobota M., Być jak Las Vegas – czyli o percepcji polskiej wsi, Architektura Krajobrazu 3/2014;
 1. Sobota M., Budny A., Instrumenty prawne odpowiedzialności administracyjnej w ochronie środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony wód, część 1, Gaz, Woda i Technika Sanitarna 2/2014;
 1. Sobota M., Budny A.,, Instrumenty prawne odpowiedzialności administracyjnej w ochronie środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony wód, część 2, Gaz, Woda i Technika Sanitarna 3/2014;
 1. Sobota M., Budny A.,, Instrumenty prawne odpowiedzialności administracyjnej w ochronie środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony wód, część 3, Gaz, Woda i Technika Sanitarna 8/2014;
 1. Sobota M., Jawecki B., Stępień A., Szewczyk A., Koncepcja zagospodarowania oraz dobór drzew i krzewów do nasadzeń na terenie wyrobiska w zależności od wystawy i uwilgotnienia, Ochrona środowiska na terenach przemysłowych;
 1. Sobota M., Jawecki B., Stępień A., Szewczyk A., The concept of development and selection of trees and shrubs for planting in excavations depending on exposure and waterlogging, Environment protect in industrial area;
 1. Sobota M., Jawecki B., Tokarczyk-Dorociak K., Zagrożenia i sposoby minimalizacji oddziaływań powodowanych przez eksploatację zasobów skalnych w kontekście zrównoważonego rozwoju gminy Strzegom, Ochrona środowiska na terenach przemysłowych;
 1. Sobota M., Jawecki B., Tokarczyk-Dorociak K., The hazards and ways of minimizing the effects of the exploitation of rock resources in the context of sustainable development of the Strzegom county, Environment protect in industrial area;

Rok 2012

Autorstwo monografii naukowej

 1. Sobota M., Rechtliche aspekte der wasserwirtschaft und umweltpolitik in Polen, Institut für Wasserwirtschaft Siedlungswasserbau und Ökologie, Weimar 2012;

Publikacje w czasopismach naukowych recenzowanych

 1. Sobota M., Rozgraniczenie nieruchomości z wodami płynącymi w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych, Acta Scientiarum Polonorum Geodesia et Descriptio Terrarum 11 (4) 2012;
 1. Sobota M., Jawecki B., Tokarczyk-Dorociak K., Dofinansowanie z budżetu gminy przedsięwzięć proekologicznych realizowanych przez mieszkańców na przykładzie miasta i gminy Strzelin, Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 11(2)2012;
 1. Sobota M., Jawecki B., Tokarczyk-Dorociak K., Aspekty prawne zmiany granic administracyjnych gmin, Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy 4(30)2012;

Rok 2011

Publikacje w czasopismach naukowych recenzowanych

 1. Sobota M., Wu Yan –hong, Xia Jian –xin, Comparison of Environmental Standards Systems and their working mechanism between Poland and China, Architektura Krajobrazu 1/2011;
 2. Sobota M., Jak państwo wspomaga gminne budownictwo mieszkaniowe, Dziennik Gazeta Prawna, 16.11.2011, nr 221 (3107).
 3. Sobota M., Tokarczyk-Dorociak K., Prawne aspekty architektury krajobrazu, Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie organizacji usług gastronomicznych i hotelarstwa oraz architektury krajobrazu – studia podyplomowe : Broszura promująca projekt. – Wrocław : Wydawnictwo DN, 2011. – s. 40-45.

Rok 2009

Publikacje w materiałach konferencyjnych

 1. Sobota M., Tokarczyk – Dorociak K., Prawne zagadnienia realizacji przedsięwzięć na obszarach Natura 2000, Prawo ochrony środowiska a procesy inwestycyjne, Łódź 2009;

Rok 2008

Publikacje w czasopismach naukowych recenzowanych

 1. Sobota M., Zasada zrównoważonego rozwoju w architekturze krajobrazu (prawne aspekty zagadnienia), Architektura Krajobrazu 4/2008;
 1. Drabiński A., Sobota M., Prawne aspekty relacji: Architektura krajobrazu – ochrona środowiska; Nauka Przyroda Technologie, 2008, tom 2, zeszyt 4.

Rok 2004

Publikacje w czasopismach naukowych recenzowanych

 1. Sobota M., System planowania przestrzennego oraz formy władania ziemią rolniczą we Francji, Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 3(2)2004;

ul. Ofiar Oświęcimskich 17-19 50-069 Wrocław

71 342 02 53

kancelaria@ssap.pl

Poniedziałek-Piątek  9-17 Sobota-Niedziela  zamknięte